ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
คุณวันทนา กิจสำเร็จ OA050524819TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 24, 2020 102020000221
พัชรี ศรีดี OA050524836TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 24, 2020 102020000224
บวรยศ OA050524853TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 24, 2020 102020000218
ปวีณา ช่างฟอก OA050524867TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 24, 2020 102020000216
คุณสมลักษณ์ ทศพลไพศาล OA050524915TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 24, 2020 102020000214
ธีรพงษ์ TH2001Q6S5U0D Flash Express Oct 24, 2020 102020000239
ปวีณา ช่างฟอก TH0406Q6RYA0B Flash Express Oct 24, 2020 102020000233
กรองวิกา อภัยวงศ์ OA050521738TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 23, 2020 102020000213
คณิฏฐา ชัยมีเขียว OA050521786TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 23, 2020 102020000211
คุณจันทนา ภู่ธนะมั่น OA050521790TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 23, 2020 102020000210
คุณวันทา บุตรเจริญ OA050521809TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 23, 2020 102020000212
เกษรา ทองมุณี OA050521812TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 23, 2020 102020000209
Rujira​ Chai OA050522279TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 23, 2020 102020000215
ปริญดา มาลยาภรณ์ OA050522322TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 23, 2020 102020000219
สุภาภัค OA050522336H ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 23, 2020 102020000217
ร้านทับทิมไหมไทย OA050521052TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2020 102020000198
คุณพิมพ์ OA050521225TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2020 102020000207
ไพลิน มหาพรรณ RKRB000081802 Kerry Oct 22, 2020 102020000197
บุญ​ทิพย์​ คำ​พินิจ​ OA050521327TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2020 102020000206
อรวรรณ วงศ์วลีเวทย์ OA050521358TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2020 102020000200
กาญจนา ดาราจันทร์ OA050521432TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2020 102020000199
Khun Nuchanath P. OA050521485TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2020 102020000208
ปวีณา ช่างฟอก OA050521503TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2020 102020000202
บวรยศ OA050521517TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2020 102020000203
ฤชนก เตชะสิริภาชัยกุล OA050521534TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2020 102020000205
สุภาภัค OA050521525TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2020 102020000204
คุณอลิยา ทวีชัยนพรัตน์ OA050520661TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2020 102020000195
คุณวันทนา ศรีอินทรา OA050520675TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2020 102020000194
คุณขวัญตา  มากมูล OA050520689TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2020 102020000193
สุภาัค OA050520644TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2020 102020000160
Siriporn Peters OA050520658TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2020 102020000165
คุณชนนิกานต์. คูสุวรรณ OA050520542TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2020 102020000175
รุ่งรังษี เลิศมณีทวีทรัพย์ (พ.ต.อ. เทียนชัย เลิศมณีทวีทรัพย์) OA050520525TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2020 102020000154
สุรสวดี สกุลพนารักษ์ OA050520556TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2020 102020000171
คุณอรวรรณ จันทร์เพ็ง OA050520560TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2020 102020000181
นางเบญจลักษณ์ กุลวุฒิ OA050520573TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2020 102020000185
คุณจีรวรรณ ทิพย์รักษา OA050520587TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2020 102020000186
ฤชนก เตชะสิริภาชัยกุล OA050520595TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2020 102020000173
วัชราภรณ์ หล้าหา OA050520600TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2020 102020000190
สุนี ขู้สกุล OA050520613TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2020 102020000189
รัชดาวัลย์ เตียงเกตุ OA050520627TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2020 102020000191
คุณผุสดี ศุกระกาญจน์ OA050520397TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2020 102020000182
คุณจันทนา ภู่ธนะมั่น OA050520406TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2020 102020000180
คุณ.ปริษา วงศ์สุวรรณ์(แหม่ม) OA050520410TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2020 102020000184
อัจฉรา OA050520423TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2020 102020000170
ส่ง. ศศิกาญจน์. ปราบปัญจะ OA050520437TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2020 102020000167
วิมล ลิ้มเลิศมงคล OA050520445TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2020 102020000188
สุพัตรา ชะรัดรัมย์ OA050520454TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2020 102020000155
คุณประครอง ไม้ชัยมงคล OA050520468TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2020 102020000153
จิตรลดา นาประเสริฐ OA050520485TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2020 102020000179
ชื่อลูกค้า : คุณวันทนา กิจสำเร็จ
Tracking number : OA050524819TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000221
ชื่อลูกค้า : พัชรี ศรีดี
Tracking number : OA050524836TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000224
ชื่อลูกค้า : บวรยศ
Tracking number : OA050524853TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000218
ชื่อลูกค้า : ปวีณา ช่างฟอก
Tracking number : OA050524867TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000216
ชื่อลูกค้า : คุณสมลักษณ์ ทศพลไพศาล
Tracking number : OA050524915TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000214
ชื่อลูกค้า : ธีรพงษ์
Tracking number : TH2001Q6S5U0D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000239
ชื่อลูกค้า : ปวีณา ช่างฟอก
Tracking number : TH0406Q6RYA0B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000233
ชื่อลูกค้า : กรองวิกา อภัยวงศ์
Tracking number : OA050521738TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000213
ชื่อลูกค้า : คณิฏฐา ชัยมีเขียว
Tracking number : OA050521786TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000211
ชื่อลูกค้า : คุณจันทนา ภู่ธนะมั่น
Tracking number : OA050521790TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000210
ชื่อลูกค้า : คุณวันทา บุตรเจริญ
Tracking number : OA050521809TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000212
ชื่อลูกค้า : เกษรา ทองมุณี
Tracking number : OA050521812TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000209
ชื่อลูกค้า : Rujira​ Chai
Tracking number : OA050522279TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000215
ชื่อลูกค้า : ปริญดา มาลยาภรณ์
Tracking number : OA050522322TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000219
ชื่อลูกค้า : สุภาภัค
Tracking number : OA050522336H
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000217
ชื่อลูกค้า : ร้านทับทิมไหมไทย
Tracking number : OA050521052TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000198
ชื่อลูกค้า : คุณพิมพ์
Tracking number : OA050521225TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000207
ชื่อลูกค้า : ไพลิน มหาพรรณ
Tracking number : RKRB000081802
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000197
ชื่อลูกค้า : บุญ​ทิพย์​ คำ​พินิจ​
Tracking number : OA050521327TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000206
ชื่อลูกค้า : อรวรรณ วงศ์วลีเวทย์
Tracking number : OA050521358TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000200
ชื่อลูกค้า : กาญจนา ดาราจันทร์
Tracking number : OA050521432TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000199
ชื่อลูกค้า : Khun Nuchanath P.
Tracking number : OA050521485TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000208
ชื่อลูกค้า : ปวีณา ช่างฟอก
Tracking number : OA050521503TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000202
ชื่อลูกค้า : บวรยศ
Tracking number : OA050521517TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000203
ชื่อลูกค้า : ฤชนก เตชะสิริภาชัยกุล
Tracking number : OA050521534TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000205
ชื่อลูกค้า : สุภาภัค
Tracking number : OA050521525TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000204
ชื่อลูกค้า : คุณอลิยา ทวีชัยนพรัตน์
Tracking number : OA050520661TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000195
ชื่อลูกค้า : คุณวันทนา ศรีอินทรา
Tracking number : OA050520675TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000194
ชื่อลูกค้า : คุณขวัญตา  มากมูล
Tracking number : OA050520689TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000193
ชื่อลูกค้า : สุภาัค
Tracking number : OA050520644TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000160
ชื่อลูกค้า : Siriporn Peters
Tracking number : OA050520658TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000165
ชื่อลูกค้า : คุณชนนิกานต์. คูสุวรรณ
Tracking number : OA050520542TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000175
ชื่อลูกค้า : รุ่งรังษี เลิศมณีทวีทรัพย์ (พ.ต.อ. เทียนชัย เลิศมณีทวีทรัพย์)
Tracking number : OA050520525TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000154
ชื่อลูกค้า : สุรสวดี สกุลพนารักษ์
Tracking number : OA050520556TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000171
ชื่อลูกค้า : คุณอรวรรณ จันทร์เพ็ง
Tracking number : OA050520560TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000181
ชื่อลูกค้า : นางเบญจลักษณ์ กุลวุฒิ
Tracking number : OA050520573TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000185
ชื่อลูกค้า : คุณจีรวรรณ ทิพย์รักษา
Tracking number : OA050520587TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000186
ชื่อลูกค้า : ฤชนก เตชะสิริภาชัยกุล
Tracking number : OA050520595TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000173
ชื่อลูกค้า : วัชราภรณ์ หล้าหา
Tracking number : OA050520600TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000190
ชื่อลูกค้า : สุนี ขู้สกุล
Tracking number : OA050520613TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000189
ชื่อลูกค้า : รัชดาวัลย์ เตียงเกตุ
Tracking number : OA050520627TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000191
ชื่อลูกค้า : คุณผุสดี ศุกระกาญจน์
Tracking number : OA050520397TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000182
ชื่อลูกค้า : คุณจันทนา ภู่ธนะมั่น
Tracking number : OA050520406TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000180
ชื่อลูกค้า : คุณ.ปริษา วงศ์สุวรรณ์(แหม่ม)
Tracking number : OA050520410TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000184
ชื่อลูกค้า : อัจฉรา
Tracking number : OA050520423TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000170
ชื่อลูกค้า : ส่ง. ศศิกาญจน์. ปราบปัญจะ
Tracking number : OA050520437TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000167
ชื่อลูกค้า : วิมล ลิ้มเลิศมงคล
Tracking number : OA050520445TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000188
ชื่อลูกค้า : สุพัตรา ชะรัดรัมย์
Tracking number : OA050520454TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000155
ชื่อลูกค้า : คุณประครอง ไม้ชัยมงคล
Tracking number : OA050520468TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000153
ชื่อลูกค้า : จิตรลดา นาประเสริฐ
Tracking number : OA050520485TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000179
Powered by MakeWebEasy.com