บริการหลังการขาย

***ทางร้านมีนโยบายรับคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า  (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการคืนสินค้าที่กำหนด)***

 

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าในการซื้อสินค้ากับทาง Pakasia ทางร้านมีนโยบาย การบริการหลังการขายให้กับลูกค้าทุกท่าน เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าผ่านช่องทาง 

WebSite :

http://www.pakasiapearl.com

Facebook page : 

Pakasia Prime , Pakasia , ภาคใต้หัตถกรรมมุกแท้

Line :

@mookdee

Facebook กลุ่ม :

ซื้อขาย-แลกเปลี่ยน ไข่มุกแท้ ปกาเซีย 

ดังต่อไปนี้ คือ


เมื่อทางร้านได้รับคำขอคืนสินค้าจากลูกค้า พร้อมทั้งได้รับสินค้าคืนจากท่านแล้ว ฝ่ายตรวจสอบสินค้าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันทำการ เพื่อตรวจสอบสภาพสินค้าและความถูกต้อง หลังจากนั้น แผนกบริการลูกค้าของเรา จะติดต่อท่านผ่านทาง โทรศัพท์ หรือไลน์ หรือ Messenger เพื่อแจ้งกระบวนการเปลี่ยนคืนสินค้า หรือการคืนเงิน โดยทางร้านจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่าน  ซึ่งนโยบายการขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าของทางร้านมีดังนี้


1.เงื่อนไขในการ เปลี่ยน-คืน-สินค้า

กรณีสินค้าชำรุดเสียหายจากตัวสินค้าเอง จากการขนส่งจากทางร้านไปยังลูกค้า (ไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทขนส่งเอกชนอื่นๆ) หรือสินค้าไม่ตรงกับรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ  ทางร้านยินดีที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดในการขอเปลี่ยน-คืนดังต่อไปนี้คือ
 1. กรณีสินค้าชำรุดเสียหาย จากตัวสินค้าเอง หรือจากการขนส่งจากทางร้านไปยังลูกค้า ทางร้านยินดีที่จะรับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้าจากท่านกลับมายังร้าน (ไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทขนส่งเอกชนอื่นๆ) พร้อมดำเนินการส่งสินค้าที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานชิ้นใหม่ให้กับท่าน โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ (สภาพสมบูรณ์ หมายถึง สภาพสินค้าเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการใช้งานใดๆ ทั้งสิ้น)  ทั้งนี้ลูกค้าต้องส่งคืนสินค้าที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ คืนกลับให้ทางร้านเสียก่อน
 2. กรณีส่งสินค้าไม่ตรงกับรายการสั่งซื้อ ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าเดิมคืนทางร้าน โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ (สภาพสมบูรณ์ หมายถึง สภาพสินค้าเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการใช้งานใดๆ ทั้งสิ้น)  โดยทางร้านยินดีที่จะรับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้าจากท่านกลับมายังร้าน (ไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทขนส่งเอกชนอื่นๆ) พร้อมดำเนินการส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับท่าน (ทั้งนี้ลูกค้าต้องส่งคืนสินค้าในสภาพที่สมบูรณ์ คืนกลับให้ทางร้านก่อน)
 3. กรณีที่สินค้าถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ตรงกับรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อไว้  แต่ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวสินค้าที่ได้รับจากเหตุผลส่วนตัว โดยลูกค้ายังไม่เปิดใช้สินค้า  หรือกรณีอื่นๆ  นอกเหนือจากกรณีข้างต้น ให้ลูกค้าส่งสินค้าคืนทางร้านภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า  โดยทางร้านจะคิดค่าเสียโอกาสทางการขายและค่าดำเนินการต่างๆ ในอัตราร้อยละ 15 ของมูลค่าสินค้า [มากกว่า 60฿ ขึ้นไป] โดยมีรายละเอียดในการขอเปลี่ยน-คืนดังต่อไปนี้
  • ลูกค้าจะต้องส่งคืนสินค้าเดิม โดยที่สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ (สภาพสมบูรณ์ หมายถึง สภาพสินค้าเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการใช้งานใดๆทั้งสิ้น)
  • ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการส่งสินค้ากลับคืนทางร้าน ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าขนส่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด หากต้องการเปลี่ยนสินค้าเป็นรายการอื่น ทางร้านจะส่งสินค้าใหม่ให้แก่ท่าน (สินค้าที่รับเปลี่ยนจะต้องมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับสินค้าเดิมเท่านั้น) แต่ทางร้านขอเรียกเก็บค่าจัดส่งสินค้าดังกล่าวไปยังท่านในทุกกรณี
  • ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาในการรับเปลี่ยน-คืนสินค้าแต่เพียงผู้เดียว
  • เงื่อนไขการคืนสินค้าในกรณีที่ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวสินค้าที่ได้รับจากเหตุผลส่วนตัวจะไม่ครอบคลุมถึงสินค้าที่ลูกค้าสั่งผลิต
 4. สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซม โดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายจากทางร้าน ทางร้านไม่ขอรับสินค้าคืนในทุกกรณี

2. เงื่อนไขการส่งซ่อมสินค้า

 1. สินค้าที่เสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานของตัวลูกค้าเอง ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าซ่อมแซมและค่าขนส่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 2. หากลูกค้ามีความประสงค์ ที่จะส่งสินค้าอื่นที่มิใช่ของทางร้าน มาซ่อมแซม โปรดติดต่อ ที่เบอร์โทรศัพท์ 075-810028 ต่อ 0

3. เอกสารที่ใช้ในการขอรับเงินคืน ค่าขนส่ง หรือโอนเงินค่าสินค้าเกิน หรือกรณีอื่น มีดังนี้

 1. ใบเสร็จการชำระเงินค่าส่งสินค้า 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 

(โดยชื่อในสำเนาบัตรประชาชนและชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น)

***เงินจะถูกโอนคืนภายใน 7 วันทำการ หลังจากที่ทางร้านได้เอกสารครบถ้วน***

***ลูกค้าที่ต้องการขอคืนเงิน / ขอเปลี่ยนสินค้า / ซ่อมแซม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนที่ท่านจะส่งคืนสินค้ามายังร้าน*

ช่องทางในการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

 

***ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้ากรณี ขอคืนเงิน / ขอเปลี่ยนสินค้า / ซ่อมแซม***

 • ฝ่ายบริการลูกค้า  วงเล็บงานที่ท่านต้องการ เช่น (เปลี่ยนสินค้า), (คืนสินค้า) หรือ (ซ่อมแซมสินค้า)
  หจก. ปกาเซีย 8/15 ถนนศฤงคารพัฒนา โครงการเค-อเวนิว ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
  โทร 075-810028 ต่อ 0
 • ลูกค้าจะต้องแจ้งชื่อผู้ติดต่อกลับ และช่องทางการติดต่อกลับแก่ทางร้านอย่างชัดเจน พร้อมระบุอาการเสียของตัวสินค้าอย่างชัดเจนในกรณีต้องการซ่อมแซมสินค้าทางร้านทราบ  เช่น

 

 

ชื่อ นางสาวอริสรา โทร 099-999-9999

Facebook: Arisara Pokanupradit

ส่งซ่อม 1 รายการคือ สร้อยหัวเข็ม ปลายหัวเข็มหัก

 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้